Home

ISLAMIC MEDICAL EDUCATION RESOURCES

LEADERSHIP DEVELOPMENT

Click on the underlined item for display

THEME XIX: QIYADAT (Leadership)

MODULE 37.0: LEADERSHIP SKILLS, mahaaraat al qiyadat

37.1 Leadership: Basic Characteristics, sifaat al qiyadat

37.2 Attributes and functions of leaders, sifaat wa masuliyaat al qaid

37.3 Disease of Leaders and Followers, amraadh al qiyaadat

37.4 Communication in leadership, fan al ittisaal fi al qiyaadat

37.5 Negotiation in leadership, fan al hiwaar fi al qiyadat

 

MODULE 38: MODEL LEADERS

38.1 The Prophet

38.2 Righteous Khulafa, al khulafaa al rashiduun

38.3 Political and Military Leaders, qiyadaat siyyasiyyat wa ‘askariyyat

38.4 Social Role Models, namaadhij ijtima’iyyat

38.5 Scholars and Reformers, ‘ulama wa islaahiyuun

 

THEME XX: IDAARAT (Management)

MODULE 39.0: MANAGEMENT SKILLS, mahaaraat al qiyaadat

39.1 Principles and Concepts of Management,

39.2 Strategy, al istratiijiyat

39.3 Planning and implementation, takhtiit wa tanfiidh al masharii’e

39.4 Control and Evaluation, al muraaqabat wa al taqwiim

39.5 Decision-making and problem-solving, al qaraaraat wa al mashaakil

 

MODULE 40.0: RESOURCE MANAGEMENT

40.1 Time Management, idaarat al waqt

40.2 Financial Management, idaaral maal

40.3 Information Management, idaarat al ma’alumat   

40.4 Organizational Management, idaarat al munadhamat

40.5 Personnel Management, idaarat al bashar

.